Seuran säännöt

Kurejoen metsästysseura on Alajärven kaupungissa Etelä-Pohjanmaalla toimiva metsästysseura. Metsästysseuran toiminta tapahtuu Kurejoen, Saukonkylän ja Koskenvarren kylissä. Kurejoen metsästysseura on perustettu vuonna 1964.

Kurejoen metsästysseuran toiminta käsittää metsästyksen ja riistanhoitotyön pienriistasta suurriistaan asti. Kurejoen metsästysseuran tavoitteena on tehdä riistanhoitotyötä yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Kurejoen metsästysseuran pyrkii hyvään ja kestävää riiston hoitoon ja metsästykseen.

Seuran säännöt

Kurejoen metsästysseura ry, säännöt (voimassa 06.08.2013 alkaen).

1 §

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kurejoen metsästysseura r.y. ja sen kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa ja yhdistyksen tulee antaa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot

SEURAN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä metsästysmahdollisuuksien sekä metsästysasioiden

tietopuolisen ja käytännöllisen tuntemuksen edistäminen. Tämän ohella yhdistys pyrkii tukemaan

riistakantojen lisäämistoimenpiteitä ja pyrkii näin järjestämään jäsenilleen mahdollisuuksia

metsästykseen ja ampumaurheiluun ja siten kehittämään jäsentensä virkistäviä ulkoiluharrastuksia.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta,

käyttöä ja jalostusta.

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Hankkii jäsentensä yhteiseen käyttöön metsästysalueita, riistanhoitoalueita, kiinteistöjä ja toiminnassa tarvittavia välineitä, sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten laillisesta laatimisesta ja voimassa pitämisestä. Yhdistys järjestää erilaisia metsästys- ja ampumaurheilukilpailuja jäsentensä keskuudessa, sekä toisten vastaavien yhdistysten välillä. Tästä syystä seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

Yhdistys edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista metsästys- ja riistanhoitoalueillaan.

Riistakannan lisäämiseksi yhdistys parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa,

vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta, sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta.

Yhdistys järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon, sekä neuvontaan metsästys- ja luonnonsuojelulain oikeiden metsästystapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi metsästys- tai muihin liittoihin tai järjestöihin. Liittymisestä päätetään vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä.

Varat toimintansa tukemiseen yhdistys hankkii liittymis- ja jäsenmaksuilla, vierasmaksuilla, julkaisutoiminnalla, toimeenpanemalla arpajaisia, myyjäisiä, huvitilaisuuksia, keräyksiä sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa tarvittavat luvat.

SEURAN JÄSENET, VELVOITTEET JA MAKSUT

Yhdistyksen jäsenanomukset käsittelee ja koejäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä yhdistyksen alueella asuvat, tai yhdistyksen alueella omistamiensa metsästysmaiden yhdistykselle vuokraajat ja samaan ruokakuntaan kuuluvat tilapäisesti muualla asuvat perheenjäsenet tai jotka yhdistyksen hallitus on koejäseniksi valinnut.

Koejäsenyysaika on liittymistä seuraavat kaksi täyttä metsästyskautta. Metsästyskausi alkaa elokuun ensimmäinen päivä ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun viimeinen päivä.

Koejäsenyys muuttuu koeajan jälkeen varsinaiseksi jäsenyydeksi, ellei yhdistyksen hallitus tee koejäsenen kohdalla päätöstä olla hyväksymättä tätä varsinaiseksi jäseneksi. Päätös tästä on tehtävä ennen koeajan päättymistä.

Koejäsenyysaikana maksetaan vuotuinen jäsenmaksu.

Koejäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen majaa ja metsästysalueita kuten vakituinen jäsen.

Koejäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- vaan ei äänioikeutta.

Koejäsentä velvoittavat kaikki yhdistyksen kokouksessa tehdyt jäseniä koskevat päätökset.

Koejäsenen on ennen varsinaiseksi jäseneksi siirtymistä maksettava yhdistykselle liittymismaksu ja varsinaisen jäsenen jäsenmaksu. Ellei koejäsen suorita liittymismaksua ja jäsenmaksua kuukauden kuluessa metsästyskauden alkamisesta, katsotaan jäsen hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä.

Varsinainen jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, sekä suorittamaan yhdistykselle elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun. Maksujen suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuosittain.

Varsinainen jäsen ja koejäsen ovat velvollisia pitämään luetteloa kaikesta saamastaan riistasta ja tekemään siitä vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle.

Liittymismaksu on yhdistykseen liittyvän jäsenen maksu. 15 ha metsästysmaan vastikkeetonta vuokraa vastaan myönnetään kiinteistön omistajalle tai suoraa alenevassa tai ylenevässä polvessa olevalle perheenjäsenelle vapautus liittymismaksusta.

Liittymismaksu on maksajalle kertakorvaus. Varsinaisen jäsenen maksettavaksi jää vain liittymismaksu ja jäsenmaksu. Vuosikokous vahvistaa liittymis- ja jäsenmaksut vuosittain.

5 §

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen

kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta aiheutuu siitä rästimaksu. Rästimaksu on

jäsenmaksun suuruinen. Rästimaksumenettelyllä voi selvitä alle 5 v:n maksamattomat

jäsenmaksut yhdellä kertaa.

Kun jäsenmaksuja on 5 v maksamatta, katsotaan jäsen eronneeksi.

Jäsen, joka katsotaan eronneeksi yhdistyksestä 5 v:n jäsenmaksunsa laiminlyönnin takia, voidaan

ottaa yhdistyksen jäseneksi uudelleen ilman koeaikaa hallituksen kokouksen päätöksellä. Jäsenoikeudet astuvat kuitenkin voimaan vasta suoritetun liittymis- ja jäsenmaksun myötä.

6 §

SEURASTA EROTTAMINEN

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka

1)ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä,

laiminlyö yhdistyksen jäsenmaksun suorittamisen

rikkoo metsästyslakeja tai asetuksia

esiintyy urheiluhengen vastaisesti yhdistyksen järjestämissä kilpailuissa tai sellaisissa kilpailuissa, joihin hän osallistuu yhdistyksen edustajana

käyttäytyy hyvien metsästystapojen vastaisesti metsästäessään, tai tekee huomattavaa haittaa yhdistyksen toiminnalle

pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

Jäsenellä, joka on eronnut tai erotettu yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen tarjoamiin etuihin

tai omaisuuteen eikä hänellä ole oikeutta saada takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Erottaminen ei vapauta erääntyneistä jäsenmaksuista. Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota

yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle

30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saamisesta. Jos erottamispäätös toimitetaan erotetulle postitse, vetoomus on jätettävä hallitukselle 37 päivän kuluessa erottamisilmoituksen jättämisestä. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä.

Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on

vahvistanut erottamispäätöksen, jolloin 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on erottamisen

kannalla.

7 §

YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Hallitus kutsuu jäsenet kaikkiin

kokouksiin vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella.

8 §

VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokous pidetään helmi- maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaaminen.

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja pöytäkirjantarkastajat, sekä ääntenlaskijat.

todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

todetaan kokouksen laillisuus.

työjärjestyksen hyväksyminen.

esitetään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta.

esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

toimitetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vaali.

toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ja varajäsenten vaali.

toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöiden vaali.

vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten.

hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä.

päätetään yhdistyksen liittymis-, jäsenmaksuista sekä mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun suuruudesta sekä vierailevien metsästäjien maksuista.

valitaan tarpeelliset jaostot.

valitaan majan isännöitsijä ja/tai talonmies.

käsitellään muut hallituksen tai yksityisten jäsenten hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa esittämät asiat.

päätetään miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissaolevia jäseniä edustetaan.

päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

valitaan yhdistyksen edustajat eri järjestöjen tai sidosryhmien tilaisuuksiin.

käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan tehdä päätöksiä.

kokouksen päättäminen.

9 §

YHDISTYKSEN KESÄKOKOUS

Kesäkokous pidetään heinä- elokuun aikana ja siinä päätetään jäsenen ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä.

10 §

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt

ja kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa

asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen

esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä 7 pykälässä on määrätty.

Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.

11 §

YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisella jäsenellä vain yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa. Vaaleissa ratkaisee arpa.

Hallituksen jäsenenä olevalla varsinaisella jäsenellä ei ole hallitusta koskevissa asioissa

äänestysoikeutta.

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja vain saapuvilla olevat, jäsenmaksunsa suorittaneet ja 15 vuotta

täyttäneet varsinaiset jäsenet.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asian käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

12 §

YHDISTYKSEN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on esitettävä tilit ja tilinpäätös

tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on

annettava lausunto viimeistään kaksi (2)viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

13 §

YHDISTYKSEN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu

kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,

sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviä voi hoitaa sama henkilö, joka voi

olla myös hallituksen ulkopuolinen henkilö. Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta.

Vuosittain erovuorossa on kaksi (2) jäsentä. Kolmen ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet

määrätään arvalla hallitusta ensikertaa valittaessa. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet valitaan vuosittain.

Mikäli hallituksen jäsen valitaan puheenjohtajaksi,eroaa tai kuolee kesken toimikautta, tulee hänen tilalleen hallitukseen varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja

sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä hallituksen toimeksiannosta.

14 §

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAVAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin erikseen.

15 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna kokouksen päätös täytäntöön.

hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta.

tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sekä toimenpiteitä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi.

ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat.

nimetä edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen, ellei yhdistyksen vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt.

tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset.

tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 pykälän 1 momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimien laiminlyöntiä.

valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa.

toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa hallituksen jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle ja yhdistysrekisteriin.

hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.

16§

YHDISTYKSEN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti

yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin riistanhoidollisiin tarkoituksiin. Yhdistyksen arkisto on

siirrettävä Suomen Metsästysmuseoyhdistys ry:lle.

Yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille sekä yhdistyksille, joihin yhdistys kuluu.

17§

MUUTA

Muutoin noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

18§

SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Säännöt hyväksytty 06.08.2013/Patentti ja rekisterihallitus, Yhdistys- ja säätiöasiat